در اینجا ما به 5 نشانه اشاره می کنیم که شما باید به دنبال آن باشید: 1 – توانایی کسب سود مدام توانایی ساختن سود مداوم و برنده شدن در تمامی معاملات شبیه به هم نیستند. هیچ معامله گری در دنیا وجود ندارد که بگوید…