بر اساس مصوبه مورخ 1399/01/20 سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تغییراتی در قوانین مربوط به نوسان 20 درصدی قیمت در 5 روز کاری متوالی و 50 درصدی قیمت در 15 روز کاری متوالی از تاریخ 1399/01/25 اعمال خواهد شد. بر این اساس در صورتی که…