بر اساس مصوبه مورخ 1399/01/20 سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تغییراتی در قوانین مربوط به نوسان 20 درصدی قیمت در 5 روز کاری متوالی و 50 درصدی قیمت در 15 روز کاری متوالی از تاریخ 1399/01/25 اعمال خواهد شد. بر این اساس در صورتی که قیمت پایانی سهم طی 5 روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمتی، بیش از 20 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، نماد برای حداکثر یک روز کاری متوقف و سپس با محدودیت نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. همچنین ناشر موظف است طرف حداکثر 1 روز کاری نسبت به افشای اطلاعیه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهم اقدام نماید. در صورتی كه ناشر اطاعیه شفاف سازي منتشر نکند حجم مبناي نماد براي یك دوره زمانی 10 روزه كاري پس از بازگشایي 2 برابر مقادیر معمول خواهد بود. در صورتی كه افزایش یا كاهش قیمت نماد طی این دوره 10 روزه كمتر از 20 در صد باشد حجم مبنا به مقدار قبل بازگشته و در غیر اینصورت مجدداً فرآیند فوق تکرار خواهد شد.

همچنین در صورتیکه قیمت پایانی سهم در دامنه عادي نوسان قیمتي طی 15 روز متوالی بیش از 50 درصد افزایش یا كاهش داشته باشد، نماد حداکثر برای 4 روز کاری متوقف و سپس با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد. چنانچه ناشر به سوالات مطرح شده در كنفرانس اطلاع رسانی پاسخ ندهد و یا دلیل مشخصی مرتبط با سود آوري شركت و یا سایر عوامل درون شركتی را جهت تغییرات قیمت سهم ارایه نکند حجم مبناي نماد براي یك دوره زمانی 10 روزه كاري پس از بازگشایی 3 برابر مقادیر معمول خواهد بود. در صورتی كه افزایش یا كاهش قیمت نماد طی این دوره 10 روزه كمتر از 20 درصد باشد حجم مبنا به مقدار قبل بازگشته و در اینصورت مجدداً فرآیند فوق تکرار خواهد شد.

شرح تغییر عنوان دستورالعمل شماره ماده دستورالعمل فعلی دستورالعمل جدید
تغییرات قیمتی 20 درصد دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران ماده 17 مکرر ماده هفده مکرر: در صورتی كه قیمت پایانی سهم طی 5 روز معاملاتی متوالی در دامنه عادي نوسان قیمتي بیش از 20 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد بورس موظف است در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معامالتی را به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیري نگه داشته و سپس انجام معاملات را آغاز نماید.

تبصره یك: افشاي اطاعیه شفاف سازي در خصوص نوسان قیمت سهام (ن-22) توسط ناشر بصورت اختیاري می باشد.

تبصره شش: در صورت ایجاد وقفه معامالتی در 60 دقیقه پایانی جلسه معاملاتي، آغاز معاملات نماد در شروع جلسه معاملاتی بعد صورت خواهد گرفت.

ماده هفده مکرر: در صورتی كه قیمت پایانی سهم طی 5 روز معاملاتی متوالی در دامنه عادي نوسان قیمتي بیش از 20 درصد افزایش یا كاهش داشته باشد بورس موظف است در اولین زمان ممکن از لحاظ فني نماد معاملاتی را متوقف نماید. نماد معاملاتی حداكثر 1 روز كاري پس از توقف و با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

تبصره یك: افشای اطلاعیه شفاف سازي در خصوص نوسان قیمت سهام (ن-22) توساط ناشر حداكثر 1 روز كاري پس از توقف نماد الزامی می باشد. در صورتی كه ناشر دلیل مشخصی را جهت تغییرات قیمت سهم مرتبط با سود آوري شركت و یا سایر عوامل درون شركتی ارایه ننماید و یا در صورتی كه ناشر اطاعیه شفاف سازي منتشر نکند حجم مبناي نماد براي یك دوره زمانی 10 روزه كاري پس از بازگشایي 2 برابر مقادیر معمول خواهد بود. در صورتی كه افزایش یا كاهش قیمت نماد طی این دوره 10 روزه كمتر از 20 در صد باشد حجم مبنا به مقدار قبل بازگشته و در غیر اینصورت مجدداً فرآیند فوق تکرار خواهد شد.

تبصره شش: روز بسته شدن نماد جزء بازه توقف محسوب نمیشود.

تغییرات قیمتی 50 درصدی دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران ماده 17 مکرر یك ماده هفده مکرر یك: در صورتیکه قیمت پایانی سهم طی 15 روز معاملاتی متوالی در دامنه عادي نوسان قیمتي بیش از 50 در صد افزایش یا كاهش دا شته با شد بورس موظف ا ست در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معاملاتی را متوقف كرده و از ناشر درخواست بررگزاری کنفرانس اطلاع رسانی نماید.

نماد معاملاتی حداكثر 2 روز كاري پس از توقف نماد معاملاتی با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

تبصره یك: ناشر پذیرفته شده موظف است اطلاعات حاصل از کنفرانس اطلاع رسانی را با رعایت ضوابط دستورالعمل اجرایی افشا اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان و حداكثر 2 روز كاري پس از توقف نماد معاملاتی افشا نماید.

ماده هفده مکرر یك: در صورتیکه قیمت پایانی سهم در دامنه عادي نوسان قیمتي بیش از 50 درصد افزایش یا كاهش داشته باشد بورس موظف است در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معاملاتی را متوقف كرده و از ناشر درخواست برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی نماید. نماد معاملاتی حداكثر 4 روز كاري پس از توقف نماد معاملاتی با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

تبصره یك: ناشر پذیرفته شده موظف است اطلاعات حاصل از كنفرانس اطلاع رسانی و دلیل خود در خصوص نوسان قیمت سهم را با رعایت ضوابط د ستورالعمل اجرایی افشا اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان و حداكثر 4 روز كاري پس از توقف نماد معاملاتی افشا نماید.

چنانچه ناشر به سوالات مطرح شده در كنفرانس اطلاع رسانی پاسخ ندهد و یا دلیل مشخصی مرتبط با سود آوري شركت و یا سایر عوامل درون شركتی را جهت تغییرات قیمت سهم ارایه نکند حجم مبناي نماد براي یك دوره زمانی 10 روزه كاري پس از بازگشایی 3 برابر مقادیر معمول خواهد بود. در صورتی كه افزایش یا كاهش قیمت نماد طی این دوره 10 روزه كمتر از 20 درصد باشد حجم مبنا به مقدار قبل بازگشته و در اینصورت مجدداً فرآیند فوق تکرار خواهد شد. ناشر موظف است اطلاعات حاصل از كنفرانس اطلاع رسانی را علاوه بر انتشار بر روي سامانه كدال در پایگاه اینترنتی شرکت نیز منتشر نماید و از طریق پیامك یا یکی از پیام رسانها، به اطلاع كلیه سهامداران خود برساند.

تبصره نه: مبناي زمانی محاسبه تغییرات قیمتی این ماده از اولین روز كاري سال 1399 خواهد بود و روز بسته شدن نماد جزء بازه توقف محسوب نمیشود.

تغییر در نحوه بازگشاییهاي با محدودیت نوسان قیمت دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران ماده 22 تبصره 5 در بازگشاییهاي با محدودیت دامنه نوساني، قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته، قیمت پایانی سهم در زمان توقف نماد (قبل از برگزاري حراج ناپیوسته) است.
اعمال حجم مبنا در بازگشایی نمادها دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران ماده 22 تبصره 4 تبصره 4: در كلیه مواردي كه در این دستورالعمل بازگشایی بدون محدودیت دامنه نو سان صورت میگیرد، حجم مبنا یك، در نظر گرفته می شود. تبصره 4: در كلیه مواردي كه در این دستورالعمل بازگشایی بدون محدودیت دامنه نو سان صورت میگیرد، حجم مبنا، در نظر گرفته می شود.
گره معاملاتی دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران ماده 25 بند 2 كلیة معاملات یك نماد معاملاتی در 5 جلسة معاملاتی متوالی در سقف دامنة نوسان روزانة قیمت باشد. كلیة معاملات یك نماد معاملاتی در 5 جلسة معاملاتی متوالی در سقف دامنة نوسان روزانة قیمت باشد به شرطی كه متو سط حجم معاملات پنج جلسه معامالتی متوالی (به ا ستثناي معامالت در بازار معاملات عمده) كمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد؛
گره معاملاتی دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران ماده 25 بند 3 كلیة معاملات یك نماد معاملاتی در 5 جلسة معاملاتی متوالی در کف دامنة نوسان روزانة قیمت باشد. كلیة معاملات یك نماد معاملاتی در 5 جلسة معاملاتی متوالی در کف دامنة نوسان روزانة قیمت باشد به شرطی كه متو سط حجم معاملات پنج جلسه معامالتی متوالی (به ا ستثناي معامالت در بازار معاملات عمده) كمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد؛
گره معاملاتی دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران ماده 28 براي نمادهاي معاملاتی كه بر اساس اعلام بورس مشمول گره معاملاتی میشوند در ابتداي روز معاملاتی بعد بازگشایی نماد مطابق ترتیبات ماده 22 انجام می پذیرد. براي نمادهاي معاملاتی كه بر اساس اعلام بورس مشمول گره معاملاتی می شوندي بازگشایی نماد حداکثر با دو برابر دامنه نوسان مجاز روزانه صورت پذیرد.
اعمال حجم مبنا در بازارگردانی دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران ماده 11 از روز شروع بازارگردانی، دامنه جدید نوسان قیمت، جایگزین دامنه نوسان قیمت قبلی می شود. این دامنه ي نوسان حداقل دو برابر دامنه ي نوسان در شرایط معمول خواهد بود. در صورتی كه ورقه ي بهادار داراي بازارگردان فعال باشد، دامنه ي نوسان قیمت در روز بازگشایی نماد، تابع همین دستورالعمل است. همچنین حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نمادهای دارای بازارگردان فعال، اعمال نخواهد شد. از روز شروع بازارگردانی، دامنه جدید نوسان قیمت، جایگزین دامنه نوسان قیمت قبلی می شود. این دامنه ي نوسان حداقل دو برابر دامنه ي نوسان در شرایط معمول خواهد بود. در صورتی كه ورقه ي بهادار داراي بازارگردان فعال باشد دامنه ي نوسان قیمت در روز بازگشایی نماد، تابع همین دستورالعمل است. همچنین نحوه اعمال حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نمادهاي داراي بازارگردان بر اساس ضوابط مصوب هیات مدیره بورس خواهد بود.